Nintendo 3DS - Fire Emblem: Awakening Trailer:

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening Accolades Trailer

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening Teaser Trailer

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening TV Commercial

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening Introduction Video

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening Character Progression Trailer:

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening Character Classes Trailer

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening Building Your Army Trailer

Nintendo 3DS - Fire Emblem Awakening Downloadable Content

© INTELLIGENT SYSTEMS - NINTENDO - Kouhei Maeda - Genki Yokota - Toru Narihiro - Hitoshi Yamagami - Yusuke Kozaki - Nami Komura - Masayuki Horikawa - Yuichi Kitaoka - Sou Mayumi - Shuntaro Ashida - Hiroki Morishita - Rei Kondoh
Alle Rechte vorbehalten